• Jaarrekening en begroting in ALV goedgekeurd

  • Donderdag 24 november jongstleden was de jaarlijkse algemene leden vergadering van vv Noordwijk. Na de opening door de voorzitter gaven de bestuursleden een korte toelichting op hun portefeuilles en werden de aandachtspunten voor het nieuwe jaar benoemd. De penningmeester gaf een toelichting op de financiële stukken waarbij aansluitend de jaarrekening door de ALV werd vastgesteld en de begroting 2023-2024 goedgekeurd.
    Voorzitter Henk Hoogervorst verzorgde een presentatie over de actuele ontwikkeling van de energiekosten en de gevolgen waarmee ook de voetbalvereniging mee te maken zou kunnen krijgen. Voor het geval dat dit nodig mocht zijn heeft het bestuur in de ledenvergadering voorgesteld een tijdelijke energietoeslag van de leden te vragen. Dit voorstel kreeg positieve instemming van de ALV.
    Voor Mariëlle van der Plas en Pieter Vink liep de bestuurstermijn af en met positief advies van de ALV zijn zij herbenoemd. Tot slot kondigde de voorzitter aan dat er op woensdag 28 december een oudejaarsborrel plaatsvindt in de kantine, waarbij ook ook onze jubilarissen worden gehuldigd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.