• Vv Noordwijk heeft in het handboek uitgebreid beschreven hoe het beleid t.a.v. normen en waarden is vastgesteld.
  In Hoofdstuk 6 van het handboek is alles te vinden wat hiermee te maken heeft.
  Hieronder volgt een korte ‘handleiding’ die er voor dient duidelijk te maken hoe iemand kan handelen in geval van signalering van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag verstaan we alles wat een veilige omgeving in de weg staat: treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.

  Wat te doen bij ongewenst gedrag?

   

  Soms kunnen de negatieve ervaringen worden besproken met een leider, een trainer, een coördinator, of een bestuurslid van de club. Samen met die persoon kan gekeken worden hoe en of er tot een oplossing gekomen kan worden.

  Is bovenstaande niet mogelijk dan kan een melding gedaan worden bij de normen en waarden commissie. Dit dient schriftelijk te gebeuren via de secretaris van de vereniging (bestuur@vvnoordwijk.nl) en via een speciaal daarvoor bestemd meldformulier. De normen en waarden commissie onderzoekt de melding zorgvuldig, gaat in gesprek met betrokkenen en adviseert het bestuur. Samenstelling commissie Normen en waarden:

   

  Commissie

  Verantw. bestuurslid

  Cie. leden

  Functie

  Korte taak omschrijving en/of bijzonderheden

  Normen- en Waarden commissie

   

  René le Clercq

  Voorzitter

   

   

   

  Ronald Meijer

  Lid

   

   

   

  Martin Bruchner  

  Lid

   

   

   

  Ed Harings

  Lid

   

   

  Verder zijn er bij vv Noordwijk externe vertrouwenspersonen aangesteld. 

  Deze vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
  Deze vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, worden besproken met de vertrouwenspersonen.
  Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersonen met leden waarover zorgen zijn.
  Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersonen toe te gaan.

  De vertrouwenspersonen bij vv Noordwijk hebben de volgende taken:

   

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen.

   

  Stappen moeten zijn:

   

  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

   

  Overige taken:

   

  • Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. signaleren en hoe hiernaar te handelen.
  • Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. gevolgen van problematiek als o.a. AD(H)D en autisme op het voetbalveld.

   

  Vertrouwen?? een lastige zaak.
  Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt te delen (bijvoorbeeld door angst, schaamte, onmacht etc.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom te weten dat de vertrouwenspersonen een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.
  Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen bekend met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor hen vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kunnen we dan nadenken wat er voor jou nodig is en zullen we proberen je verder te helpen!

  Onderstaande personen zijn de vertrouwenspersonen van vv Noordwijk.
  Allen zijn werkzaam als maatschappelijk werker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk.
  Dit centrum is te bereiken op de volgende manier:
  Telefoon: 088-9004000
  Centrum voor jeugd en gezin: www.cjgnoordwijk.nl

  Het is zo dat in geval van ongewenst gedrag- indien mogelijk ?? eerst binnen de vereniging een oplossing gezocht moet worden. Hiermee bedoelen we dat de hieronder genoemde vertrouwenspersonen pas in beeld komen als binnen de vereniging (gesprek met ??.. / normen en waardencommissie) om wat voor reden dan ook geen oplossing geboden kan worden.

  Normen en waarden

 • Herman Scheepbouwer
  06-11479338

  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag.

 • Hanny van Leeuwen
  06-21518649

  aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

 • Mirsad Stojil
  06-38292871