• Veilig Sportklimaat (Normen en Waardencommissie)

 • Veilig sportklimaat ……………………………. voor iedereen.                                            Wie helpt mee??

  Al vele jaren kent vv Noordwijk een Normen & Waarden commissie. Destijds in het leven geroepen om excessen (in allerlei vormen) op en rondom de voetbalvelden te voorkomen en tegen te gaan. Het beleid van deze commissie is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze toch aan de orde zijn, om handelend op te treden (correctief).

  Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld en t.z.t. worden bijgesteld waaraan de leden van de vereniging (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan tijdig en officieel worden aangesproken.

  Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels (wangedrag) en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.

  In uitbreiding op bovenstaande zijn er enkele jaren na de aanstelling van de N&W commissie ook nog vertrouwenspersonen aangesteld. Deze vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en bezoekers die binnen onze club te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag en die liever de vertrouwenspersoon benaderen dan de Normen & Waarden commissie.

  Sinds het seizoen 2021-2022 maken we, dankzij het Noordwijks Sportakkoord, ook gebruik van de diensten van sportpedagoog Yos Lotens. Kort gezegd bestaat de taak van Yos uit het verbeteren van het pedagogisch klimaat binnen de vereniging, simpeler gezegd: er aan bij te dragen dat iedereen veilig(er) en met (nog meer) plezier bij vv Noordwijk kan voetballen of daar als toeschouwer aanwezig kan zijn. Inmiddels heeft Yos volop contact met trainers en is ook bij enkele teams en/of individuele spelers (soms ook met hun opvoeders) betrokken.

  Yos heeft inmiddels volop ideeën die binnen de vereniging ingezet kunnen worden om bij te dragen aan een veilig(er) (pedagogisch) sportklimaat. Om deze ideeën te toetsen en te kunnen uitvoeren, zijn we op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. We denken met name aan opvoeders van jeugdleden met interesse voor positief belonen/veilig sportklimaat. Een pedagogische achtergrond zou mooi zijn, maar is niet noodzakelijk.

  Eén idee als voorbeeld: Yos heeft complimentenkaartjes (in voorlopig concept) voor jeugdleden bedacht,  die uitgereikt kunnen worden aan hen die opmerkelijk positief hebben bijgedragen aan de sociale doelen van de vereniging zoals een veilig (pedagogisch) sportklimaat. Bovendien ook complimentenkaartjes (in voorlopig concept) voor trainers, coaches en andere begeleiding van zowel de eigen achterban als die van bezoekende clubs.  Als we die kaartjes daadwerkelijk willen gaan gebruiken, dan moeten ze in tekst en vormgeving uiteindelijk een ‘go’ krijgen en gedrukt gaan worden. Er moeten mensen geïnformeerd worden over het invoeren en de werking ervan en er moet bijgehouden worden of het inzetten hiervan werkt zoals beoogd. We denken dat het een verrijking is als enkele ouders/verzorgers van jeugdleden hierbij betrokken worden, zowel nu in de meedenkfase als binnenkort in de uitvoeringsfase.

  Wie voelt zich gemotiveerd om hieraan mee te doen???

  Neem contact op met Leo Kruithof via evenementen@vvnoordwijk.nl of tel. 06-45891281.